INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PFG Česká k.s.
Na Sadech 4/3, České Budějovice, 370 01
vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
pod č.j. A 10249
IČ : 28118839
DIČ: CZ28118839

(dále jen ULLA POPKEN nebo správce osobních údajů či jen správce)

Vítejte u ULLA POPKEN,

děkujeme za Váš zájem o naši společnost a především naše produkty. Ochrana Vaší osobní sféry a údajů je pro nás velmi důležitá. Proto berte prosím v potaz následující informace. ULLA POPKEN postupuje při ochraně osobních údajů v souladu s obecným nařízením EU o ochraně údajů (GDPR) i českým právním řádem. ULLA POPKEN sbírá a ukládá potřebné osobní údaje pro chod obchodu, používá je pro reklamní oslovování zákazníků, pro informace o nabídkách a pro rychlý přístup k informaci při telefonátu či mailu se zákazníkem. V ojedinělých případech mohou být Vaše údaje předány našim partnerům pro marketingové účely. Pro zákaznické karty a akce na pobočkách, případně shora uvedené činnosti, sbíráme a ukládáme potřebné osobní údaje (příjmení, jméno, adresu, datum narození, email či telefonní číslo) s Vaším souhlasem a používáme tyto údaje zejména pro reklamní účely, nabídky a za účelem rychlého kontaktu se zákazníkem při uvedených činnostech či při vyřizování jeho požadavků. Odpovědné místo ve smyslu ochrany osobních údajů je ULLA POPKEN – PFG Česká k.s, Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice. Jako zpracovatel dat je v jejím zastoupení Popken Fashion Services, Am Waldrand 19, DE_26180 Rastede. Pokud máte další dotazy ohledně „Ochrany osobních údajů u Ulla Popken“, obraťte se na našeho zaměstnance na e-mail: datenschutz@popken.de. V případě, že nesouhlasíte, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli či je chcete nějakým způsobem omezit např. pro nesouhlas s využitím pro reklamní účely nebo je vymazat apod.-dle podmínek GDPR, můžete nám toto sdělit na Vaší prodejně ULLA POPKEN osobně, zaslat písemně na adresu PFG Česká k.s, Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice nebo e-mailem na ullapopken-cz@popken.de. Neprovádíme export osobních údajů do států mimo Evropský hospodářský prostor. Podrobnosti k ochraně osobních údajů níže:

Právní základ pro zpracování osobních údajů – bez souhlasu zákazníka:

Bez souhlasu zákazníků na základě plnění smlouvy či plnění právní povinnosti správcem zpracovává ULLA POPKEN osobní údaje především pro následující účely:

– Stížnost a reklamace
Velmi si vážíme našich zákazníků a rovněž nám záleží na kvalitě námi poskytovaných výrobků a služeb, proto zpracováváme Vaše osobní údaje i pro účely vyřízení Vašich stížností a reklamací. Jedná se o údaje, jež jsou nutné pro vyřízení stížnosti či reklamace, jejichž rozsah se může lišit. Vaše osobní údaje k tomuto účelu zpracováváme po dobu nezbytnou k jejich vyřízení a následně po dobu 4 let.

– Vyřízení žádostí
V případě, že nás kontaktujete s jakýmkoliv požadavkem, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení Vaší žádosti. V případě, že žádost směřuje k objednání zboží ze sortimentu ULLA POPKEN, jež se nenachází na Vaší prodejně ULLA POPKEN či na žádné prodejně ULLA POPKEN v České republice, mohou být poskytnuté osobní údaje zpracovávány a předávány i mimo území České republiky za stejných podmínek za účelem vyřízení Vaší objednávky.

POUČENÍ o právech subjektu osobních údajů-zákazníka ve shora uvedených případech:

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, tj. máte právo získat informace, zda nadepsaná společnost zpracovává Vaše osobní údaje a pokud ano, o jaké konkrétní údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovány. Rovněž máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na Vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoliv doplnit.

Máte právo na výmaz svých osobních údajů, případně omezení zpracování svých osobních údajů, pokud jsou pro to splněny podmínky, a dále i právo vznést námitku proti zpracování.

Právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem, nikoliv na základě souhlasu se zpracováním.

Právní základ pro zpracování osobních údajů – se souhlasem zákazníka:

Se souhlasem zákazníků zpracovává ULLA POPKEN osobní údaje především pro následující účely:

Společnost ULLA POPKEN nabízí různé slevy, speciální akce, nabídky a informace (včetně informací o společnosti, o nových kolekcích či aktuálních trendech) pro své zákazníky, jež jsou držitelé věrnostní karty – ULLA POPKEN CARD. Pro získání a užívání věrnostní karty je potřeba vyplnit osobní údaje zákazníka a vyjádřit souhlas se zpracováním těchto osobních údajů. Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány zaměstnanci ULLA POPKEN, případně zpracovateli pověřenými ke zpracování, a to k účelům popsaným v tomto souhlasu. Zákazník vyjadřuje souhlas či nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení a obchodně provozních informací, stejně jako k příjmu reklamy a čerpání výhod spojených s věrnostní kartou, kterou na základě žádosti obdržel.

POUČENÍ o právech zákazníka vztahujících se k výše uvedenému souhlasu se zpracováním osobních údajů:

Souhlas udělujete dobrovolně, můžete jej kdykoliv odvolat, a to pro kterýkoliv z výše uvedených účelů zpracování. Odvolání souhlasu je možné zaslat emailem na adresu ullapopken-cz@popken.de nebo dopisem na adresu ULLA POPKEN – PFG Česká k.s, Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice.

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, tj. máte právo získat informace, zda nadepsaná společnost zpracovává Vaše osobní údaje a pokud ano, o jaké konkrétní údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovány. Rovněž máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na Vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoliv doplnit. Máte právo na výmaz svých osobních údajů, případně omezení zpracování svých osobních údajů, a dále i právo vznést námitku proti zpracování.

Máte právo získat od správce osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste správci poskytla na základě souhlasu. Správce Vám na základě Vaší žádosti poskytne údaje bez zbytečného odkladu v běžném a strojově čitelném formátu, tyto údaje může na Vaši žádost následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

V případě, že subjekt není spokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděných správcem, může podat stížnost přímo jemu, tj. společnosti ULLA POPKEN PFG Česká k.s, Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice nebo mailem na adresu ullapopken-cz@popken.de, anebo se obrátit na dozorový orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů, přičemž více informací naleznete na jeho webových stránkách. Případné dotazy k ochraně osobních údajů Vám zodpoví také zaměstnanci Vaší prodejny ULLA POPKEN.